جستجو:  
شنبه 26 اسفند 1396
    
      
 

  
در راستای کرامت انسانی و با هدف تکریم ارباب رجوع ....

بر اساس مصوبه مورخ ۹۶.۱۱.۲۹ هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و تأیید مدیرعامل محترم گروه خودروسازی سایپا آقای محمدرضا حیدری کرد زنگنه ...