چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

گزارش بازدهی سرمایه گذاری در سبد جاری

دوره مورد بررسی 

بازدهی سبد 

بازدهی شاخص کل بورس
فروردین 1403 %6.6 %6
اردیبهشت 1403 7-% 4.51-%
اسفند 1402 %9 %6
بهمن 1402 3.3-% 4.4-%
دی 1402 0.2-% 0.2-%
آذر1402 %9.4 %9.4
آبان1402 0.5-% 0.6-%
مهر1402 3.8-% 4.2-%
شهریور 1402 %10.3 %9.4
مرداد 1402 4.5-% 2.3-%
تیر 1402 9.6-% 8.8-%
خرداد 1402 5.4-% 5.6-%
اردیبهشت 1402 %0.5 0.9-%
فروردین 1402 %18.9 %18.6
اسفند1401 %17.7 %27.8
بهمن 1401 4.7-% 9.2-%
دی 1401 %10.6 %12.9
 آذر 1401 %7.8 %6.2
 آبان 1401 %6.7 %7.6
مهر 1401 1.9-% 3.4-%
 شهریور1401 3.5-% 4.9-%
 مرداد 1401 1.5-% 3.2-%
تیر 1401 1.5-% 4.4-%
خرداد 1401 2.4-% 2.5-%
اردیبهشت 1401 %6.6 %4.5
فروردین 1401 %16.1 %10.6
اسفند1400 %8.4 %6.6
بهمن 1400 %0.9 %0.2
دی 1400 4-% 3-%
آذر 1400 5.8-% 4.9-%
آبان 1400 3.0-% 3.4-%
مهر 1400 2.2-% %3.6
شهریور 1400 3.4-% 8.5-%
مرداد 1400 7.7% 15.6%
تیر 1400 9.9% 12.2%
خرداد 1400 1.81% 1.2%
اردیبهشت 1400 6.32-% 5.32-%
فروردین 1400 5.48-% 6.74-%
اسفند 1399 0.74-% 5.6%
بهمن 1399 6.49% 7.62%
دی 1399 12.55-% 20.04-%
آذر 1399 11.84% 6.97%
آبان 1399 1.46-% 4.75-%
مهر 1399 2.3-% 11.46-%
شهریور 1399 20.1-% 2.9-%
مرداد 1399 9.32-% 8.29-%
تیر 1399 %22 %50
خرداد 1399 %30.22 %28.77
اردیبهشت 1399 %42.82 %42.99
فروردین 1399 %43.39 %34.54
اسفند 1398 %19.86 %7.13
بهمن 1398 %19.93 %16.82
سال مالی منتهی به 98/10/30 %158.62 %147.5

 شایان ذکر است برای محاسبه بازدهی سبد جاری از رابطه نرخ بازدهی پول وزنیMWRR  (Money Weighted Rate of Return) استفاده شده است:

                                                 

  که در آن :

 MWRR= بازده سبد سهام

E= ارزش سبد و موجودی نقد در پایان دوره

B= ارزش سبد و موجودی نقد در ابتدای دوره

C= خالص ورود و خروج جریان وجوه نقد به سبد در طی دوره

t/T= ضریب تعدیل زمانی جریان وجوه نقد

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico