سه شنبه 31 فروردین 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

گزارش بازدهی سرمایه گذاری در سبد جاری

دوره مورد بررسی 

بازدهی سبد 

بازدهی شاخص کل بورس

سال مالی منتهی به 98/10/30

%158.62 %147.5
بهمن 1398 %19.93 %16.82
اسفند 1398 %19.86 %7.13
فروردین 1399 %43.39 %34.54
اردیبهشت 1399 %42.82 %42.99
خرداد 1399 %30.22 %28.77
تیر 1399 %22 %50
مرداد 1399 9.32-% 8.29-%
شهریور 1399 20.1-% 2.9-%
مهر 1399 2.3-% 11.46-%
آبان 1399 1.46-% 4.75-%
آذر 1399 11.84% 6.97%
دی 1399 12.55-% 20.04-%
بهمن 1399 6.49% 7.62%
اسفند 1399 0.74-% 5.6%

 شایان ذکر است برای محاسبه بازدهی سبد جاری از رابطه نرخ بازدهی پول وزنیMWRR  (Money Weighted Rate of Return) استفاده شده است:

                                                 

  که در آن :

 MWRR= بازده سبد سهام

E= ارزش سبد و موجودی نقد در پایان دوره

B= ارزش سبد و موجودی نقد در ابتدای دوره

C= خالص ورود و خروج جریان وجوه نقد به سبد در طی دوره

t/T= ضریب تعدیل زمانی جریان وجوه نقد

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico