دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

باسمه تعالی

 

انتخابات، مظهر اقتدار ملی است (مقام معظم رهبری مُدّ ظلّه العالی)

 

ملتِ عزیز و شریفِ ایران

ایرانِ اسلامی به برکت خون پاک شهیدان انقلاب اسلامی و تدابیر رهبری حکیم و فرزانه در اوج اقتدار و عزّت بینالمللی در تاریخ چندین هزارسالهی این سرزمینِ خوش کیان قرار دارد. بدرقهی میلیونی رئیس جمهور شهید، الهامبخش این عزّت و تجلّی بیعت دوباره با ولایت و آرمانهای انقلاب بود و حماسهی حضور در انتخابات پیشِرو نیز نقطهی عطف دیگری در تاریخ پر افتخار این کشور خواهد شد.

برای تکامل و پیشبردِ اهداف اتقلاب اسلامی، کشور نیازمند انتخاب رئیس جمهوری فهیم، معتقد به مبانی انقلاب، فعّال و سخت کوش است. بر حسب وظیفهی شرعی و اجتماعی از آحاد ملّت بزرگوار ایران و کلیهی همکاران در گروه خودروسازی سایپا دعوت میشود روز جمعه پانزدهم تیرماه با حضور در پای صندوقهای رای و انتخابی شایسته، تداوم مسیر خدمت و پیشرفت کشور را فراهم نمایند.

 

سیّد محمدرضا موسویان

مدیرعامل شرکت پیشگامان خوراک تابان

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico