چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1402 دانلود
2

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود 
4

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 

5

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

6

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

7

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1397 دانلود 

8

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی

30 دی ماه 1396

دانلود 

9

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی

30 دی ماه 1395

دانلود 

10

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1394 دانلود 
11

 تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1393 دانلود 
12

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1392 دانلود 
13

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1391 دانلود 
14

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1390 دانلود 
15

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1389 دانلود 

1

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1402 دانلود

2

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود
3

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود
4 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود

5

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

6

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

7 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی  30 دی ماه 1397

دانلود 

8 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود 

9

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود

10

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1394 دانلود
11

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود
12

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود
13

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود
14

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود
15

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود

1

ستاره سفیران آینده صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1402 دانلود
2 ستاره سفیران آینده صورتهای مالی 31 شهریور 1402

دانلود

3

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود 
4

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
5 ستاره سفیران آینده صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود 

6

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

7

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

8

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1397 دانلود 

9

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود 

10

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود 

11

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1394

دانلود 

12

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود 

13

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود 

14

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود 

15

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود 

16

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود 

17

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1388 دانلود 

1

پیشگامان خوراک تابان صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1402 دانلود 
2 پیشگامان خوراک تابان

صورتهای مالی

31 شهریور 1402 دانلود 

3

پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود 

4

پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
5

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 اسفند ماه 1399 دانلود 

6

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

7

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

8 پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی 

30 دی ماه 1397

دانلود 

9

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود 

10

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود 

11

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1394

دانلود 

12

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود 
13

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود 
14

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود 
15

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود 
16

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1402 دانلود 
2

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی 31 شهریور ماه 1402 دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود 

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
5

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 

6

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

7

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

8

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی 30 دی ماه 1397 دانلود 
9 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی

30 دی ماه 1396

دانلود 
10 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی

30 دی ماه 1395

دانلود 

11

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی

30 دی ماه 1394

دانلود 

12

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1393 دانلود 

13

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1392 دانلود 

14

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1391 دانلود 

15

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1390 دانلود 

16

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1389 دانلود 

1

فناوری سایپا ارتباط ( فسا ) صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1402 دانلود
2 فناوری سایپا ارتباط ( فسا ) صورتهای مالی 31 شهریور 1402

دانلود 

3

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا ) صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود 
4

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1400 دانلود 
5 فناوری سایپا ارتباط  ( فسا ) صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود 
6

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1398 دانلود 
7

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1397 دانلود 

1

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1402 دانلود 
2

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 31 شهریور 1402 دانلود 

3

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود 
4

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود 
5

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 
6

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1398 دانلود 

7

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1397 دانلود 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico