امروز : جمعه 30 فروردین 1398

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 96

دانلود 

2

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 95

دانلود 

3 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 96

دانلود 

4

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 95

دانلود

5

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 96

دانلود 

6

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 95

دانلود 

7

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 94

دانلود 

8

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 96

دانلود 

9

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 95

دانلود 

10

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 94

دانلود 

11 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 96

دانلود 
12 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 95

دانلود 

13

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 94

دانلود 

14

 سنان شیمی تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 94

دانلود 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico