چهارشنبه 7 آبان 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

اخبار و تحلیل بازار سهام  - گزارش ماهانه سهام

دوره مورد بررسی 

NAV

بازدهی سبد 

بازدهی کل شاخص

سال مالی منتهی به 98/10/30

  %158.62 %147.5
بهمن 1398   %19.93 %16.82
اسفند 1398   %19.86 %7.13
فروردین 1399   %43.39 %34.54
اردیبهشت 1399   %42.82 %42.99
خرداد 1399   %30.22 %28.77
تیر 1399 23495 ریال %22 %50
مرداد 1399 20425 ریال  9.32-% 8.29-%
شهریور 1399 14374 ریال 20.1-% 2.9-%

 شایان ذکر است برای محاسبه بازدهی سبد جاری از رابطه نرخ بازدهی پول وزنیMWRR  (Money Weighted Rate of Return) استفاده شده است:

                                                 

  که در آن :

 MWRR= بازده سبد سهام

E= ارزش سبد و موجودی نقد در پایان دوره

B= ارزش سبد و موجودی نقد در ابتدای دوره

C= خالص ورود و خروج جریان وجوه نقد به سبد در طی دوره

t/T= ضریب تعدیل زمانی جریان وجوه نقد

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico