جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07 در محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشكر ستاري، كوچه شقايق 16، پلاك  30، سالن کنفرانس تشکیل میشود حضور بهم رسانند .

لازم به ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت)، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/06 و چهار شنبه مورخ 1399/03/07 قبل از تشکیل مجمع ، جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت, به اداره سهام شرکت واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشكر ستاري، كوچه شقايق 16، پلاك 30 طبقه اول مراجعه نمایند .

 دستور جلسه :

  1. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای دوره دو ماهه منتهی به 1398/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان .

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico