پنجشنبه 23 مرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا معرفی شدند

 

با توجه به سیاست گذاری های جدید شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و همچنین افزایش مطالبات شرکت گروه خودروسازی سایپا و زیرمجموعه های آن، طی احکامی از طرف آقای حیدری کرد زنگنه مدیر عامل محترم شرکت گروه سمیکو اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت به شرح زیر معرفی شده اند. ضمنا مقرر گردید که کمیته به صورت جدی و مستمر هفته ای یک بار تشکیل جلسه داده و نتیجه جلسات وصول مطالبات به مدیر عامل شرکت گزارش شود. 

1- آقای عباس شفایی

2- آقای امیرحسین رحمتی

3- آقای سید علی حسینی

4- آقای فرزین طهماسبی

5- خانم هما رستمی

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico