سه شنبه 28 خرداد 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

maheydari @ semicogroup .com 44893034 مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

محمدرضا حيدری كرد زنگنه

armohammadpour @ semicogroup .com  

46046294

مشاور فنی و مهندسی

علي اكبر محمدپور

fntahmasebi @ semicogroup .com  

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

mihaghi @ semicogroup .com  

46046294

مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مهدی حقی

harostami @ semicogroup .com  

46046294

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها

 

 

 

هما رستمی

 

 

 

anrahmati@ semicogroup .com 

46046294

مدیر مالی

اميرحسين رحمتی

mazarei @ semicogroup .com 46046294 مشاور حقوقی

محمودرضا زارعی

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico