جمعه 26 مهر 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

cheraghali@ semicogroup .com 44893034 مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

امیر چراغعلی

olfat @ semicogroup .com  

46046294

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

مهران الفت

fntahmasebi @ semicogroup .com  

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

mihaghi @ semicogroup .com  

46046294

سرپرست برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مهدی حقی

taheri @ semicogroup .com   46046294

سرپرست امور مالی و سهام

شهرام طاهری

harostami @ semicogroup .com  

46046294

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها

 

 

 

 

 

هما رستمی

kian@ semicogroup .com 

46046294

مدیر حراست

علی کیان

mazarei @ semicogroup .com 46046294 مشاور حقوقی

محمودرضا زارعی

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico