شنبه 17 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با هدف بهبود هریک از بخشهای سازمان، افزایش رضایت مندی کارکنان محترم گروه ، سهامداران و سایر ذینفعان و درنهایت رسیدن به سازمانی سرآمد ، با بهره گیری از مدل تعالی EFQM  نسبت به بررسی شرکت سمیکو و شرکتهای تابعه اقدام نمود . از آنجاییکه اولین گام در حرکت به سوی تعالی ، ارزیابی موقعیت فعلی سازمان می باشد، این مهم با مشارکت و حضور ارزیابان ارشد محترم مرکز استراتژیک سایپا و مدیران گروه سمیکو در شهریور ماه سال جاری اجرا گردید.

در این راستا بر اساس ارزیابی های انجام گرفته ، فهرستی از برنامه های اولویت بندی شده تیم مذکور پیشنهاد گردید که هم اکنون در حال تحلیل و بررسی میباشد و نسبت به شناسایی فعالیتهای موازی و برنامه ریزی جهت کاهش آنان و همچنین لیست شاخص های عملکردی فرایندها به تفکیک هر شرکت به روز رسانی گردید که برهمین اساس بازبینی معیارهای اندازه گیری، سنجش ، مقایسه و برنامه ریزی جهت بهبود آن در دستور کار مدیران هلدینگ و  شرکتها گروه قرار خواهد گرفت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico