چهارشنبه 7 آبان 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو  صورتهای مالی منتهی به 30 دیماه سال 1398 توسط حسابرس قانونی (  موسسه فاطر ) مورد تأیید و بر روی سایت شرکت قرار گرفت . لذا سهامداران محترم جهت مشاهده آن میتوانند به لینک ذیل مراجعه فرمایند .

لینک صورتهای مالی منتهی به 30 دیماه سال 1398

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico