شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

یادداشت دکتر محمد رضا حیدری کرد زنگنه مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا:

آیا ما شیعه علی (علیه السلام) هستیم؟

بدترین افت دین اسلام ومذهب تشیع ، عدم تدبر و پژوهش در آیات نورانی قرآن و نهج البلاغه و سطحی نگری و تظاهر به احکام آن است. ما نباید مکتب امام علی (ع) ‌را فقط در برخی اعیاد و یا مراسم های خاص بیان کنیم و یا اکتفا کنیم به بعضی روضه خوانی ها و سخنان کلیشه ای و رد و بدل آنها در فضای مجازی بدون اینکه خودمان به آنها عمل کنیم. بنده به صراحت اعلام میکنم 99% مردم ایران بویژه دولتمردان، سیاستمداران، حقوقدانان، جامعه شناسان دینی و غیردینی حتی یک بار نهج البلاغه را بصورت کامل نخوانده اند!!

اگر دولتمردان ما نهج البلاغه را می خواندند قطعا چنان مدیریت میکردندکه پست ومقام ها براساس شایسته سالاری به افراد واگذار میشد وآن وقت علاوه برپیشرفت وتوسعه ایران،هیچکس درکشور فقیرنبود و رفاه وآسایش برای همگان هموار بود!!

اگرنمایندگان مجلس ما ، نهج البلاغه را میخواندند قطعا این همه نابسامانی در قوانین و فساد و باندبازی و قوم گرایی وقبیله گرایی را درکشورنداشتیم !!

اگرقضات ما نهج البلاغه را میخواندند قطعا این همه بیعدالتی وظلم را درکشور شاهد نبودیم !!

اگرروشنفکران و اساتید علمی و حوزوی ما نهج البلاغه را میخواندند قطعا اینهمه تناقض درنظریه ها و منیت وخودبزرگ بینی را درآنها شاهد نبودیم !!

بنابراین بیاییم این مکتب انسان ساز را در همه شرایط و مقاطع سرلوحه کارخویش قرارداده و همیشه همراه خود داشته باشیم، چون مولاعلی(ع) شیعه ادواری وشعاری نمیخواهد بلکه شیعه دایمی و محقق وشعائری میخواهد.

پس:

شیعه علی یعنی از دسترنج خود امرار معاش کردن وعدم استفاده از اموال بیت المال به نفع خود ودیگران .

شیعه علی یعنی چه خلیفه مسلمین باشی و چه یک شاکی ساده مسیحی، دادگاه میروی وچون شاهد نداری، حکم به نفعت نمی دهند .

شیعه علی یعنی مبارزه بافقر، جهل،خرافات ،ریا، زر و زور و تزویر در ردیف جهاد فی سبیل الله است.

شیعه علی یعنی دنیا وزمین را آبادکردن وتولید ثروت کردن و چرخه اقتصادی را به حرکت درآوردن، ولی اسیردنیا نشدن.

شیعه علی یعنی درهنگام قبول مسوولیت، مشروعیت پست ومقام مهم است نه مقبولیت آن.

شیعه علی یعنی فرقی بین عقیل برادرت وکلثوم دخترت با پایین ترین فرد جامعه نیست وچنانچه سهم بیشتری بخواهند شدیدا مورد سرزنش قرارمیگیرند.

شیعه علی یعنی اگراز بلاد شما، باچیزی جزآنچه با آن آمده بودم، بیرون روم، ازخیانتکاران خواهم بود.

شیعه علی یعنی فرقی بین خلخال درآوردن زن مسلمان با زن یهودی نیست و اگراز این خبردق کنی ، حق داری.

شیعه علی یعنی رسیدگی به یتیمان ازهرقوم ودین ومذهبی ، بدون اینکه آنها را بشناسی.

شیعه علی یعنی عنوان العقل مداراه الناس (نشانه عاقل بودن مدارابامردم است)

شیعه علی یعنی اشخاص نباید مقیاس حق وباطل قرارگیرند ، این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص وشخصیت آنان باشند .

شیعه علی یعنی عبادت لله وفی الله باشد .

شیعه علی یعنی عدل وانصاف رانسبت به کلیه آحاد مردم، رعایت کردن، حتی اگر برخی ازمردم، دشمن توباشد.

شیعه علی یعنی عزل ونصب کارگزاران نظام براساس تقوا و شایسته سالاری است، نه قبیله سالاری و خویشاوند سالاری.

شیعه علی یعنی بازرسی مستمروحسابرسی دقیق برعملکرد مدیران نظام، بطوریکه چنانچه مدیری برسفره اغنیا بنشیند، عزل وتوبیخ میگردد.

شیعه علی یعنی شجاع وقاطع بودن درمبارزه با هرنوع فساد، حتی اگرشخص مفسد ازمنسویین تو باشد.

شیعه علی یعنی اول خود را اصلاح کردن بعد دیگران را، وهرکس خودرا اصلاح کند تمام جامعه اصلاح میشود‌.

شیعه علی یعنی پست ومقام ها، امانت و وسیله خدمتگزاریند نه منبع بهره برداری شخصی.

شیعه علی یعنی پیش از پذیرش هرکاری ، به دانش آن مجهز شوید.

شیعه علی یعنی بدون تحقیق قضاوت نکنید و دین راسخت نگیرید.

شیعه علی یعنی ارزش هرانسان، نسبتش عشق به خدای سبحان است.

شیعه علی یعنی پرهیز از کینه ودشنامی ولعن ونفرین، بطوریکه بزرگانی چون جناب حجرابن عدی کندی را از دشنام به معاویه منع کردند و فرمودند: کاش بجای لعن ونفرین برایشان دعا کنید. ماسالهاست درمنابر، نشریات واخیرا در فضاهای مجازی همدیگررا دشنام میدهیم ولعن ونفرین میکنیم، بطوریکه به خون هم تشنه ایم، وخودرا جای خداوند تبارک وتعالی قرارداده ایم که فقط ما حق هستیم ودیگران باطل هستند.

شیعه علی یعنی انسان کامل ، یعنی انسانیت محض.

 

درپایان اگر واقعا میخواهیم دانش وبینش امام علی (ع) را درجامعه جاری کنیم باید:

الف) در دانشگاهها ازدوره لیسانس واحدهای را بنام درس نهج البلاغه بدون کسب نمره امتحانی ایجادکنیم. فقط حضوروغیاب دانشجو مهم باشد.

ب) از متقاضیان امر قضاوت حتما از نهج البلاغه امتحان گرفته شود.

ج) ازکلیه دولتمردان وکارگزاران نظام در قسمت امور مدیریتی ، قبل از تصدی ، ازنهج البلاغه امتحان گرفته شود.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico