| سه شنبه 28 اسفند 1397  | | | EN
 
پروژه ها
 
 
 پروژه های استراتژیک شرکت:

  •  تبدیل فعالیت شرکت از خدماتی به تولیدی(تولید صنعتی) از طریق اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، عضویت در اتحادیه صنف مربوطه و...
  •  کسب گواهینامه های سیستم های استاندارد مدیریتی (9001 ، 14001، 18001 ،22000)
  •  کسب گواهینامه تعالی EFQM