| سه شنبه 28 اسفند 1397  | | | EN
 
همکاری با ما
 
 
 شرکت پیشگامان خوراک تابان به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط دعوت می نماید در صورت تمایل به همکاری با این شرکت ، فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به آدرسpishgaman.hr@semicogroup.com ارسال نمایند.
 
دانلود فرم پرسشنامه استخدام