جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
 
خط مشی کیفیت
چاپ
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا خط مشی کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی خود را در قالب عناوین زیر بیان می نماید تا کلیه مدیران و کارکنان شرکت ضمن آگاهی کامل از مفاد آن ، تعهد خود را نسبت به حفظ و اجرای خط مشی تداوم بخشند:
 
هدف ما : 
 
الف) جلب رضایت مشتریان ، کارکنان ، پیمانکاران/ تامین کنندگان و سایر طرفهای تجاری (ذینفعان)
ب )توسعه ،تسهیل و ارتقاء سطح مسایل رفاهی درمیان سهامداران وکارکنان گروه سایپا
ج ) افزایش کیفیت در ارائه خدمات،ارتقاء سطح بازدهی سرمایه گذاری ها ومدیریت ریسکهای مرتبط در این حوزه.
د ) کاهش اثرات و مخاطرات زیست محیطی ناشی از فرآیندهای سازمان
و ) ایجاد محیطی ایمن و بدون حادثه برای کارکنان و ذینفعان شرکت
بر این اساس نظام مدیریت یکپارچه مطابق با نیازمندیهای استانداردهای ISO9001:2008 ، ISO14001: 2004 وOHSAS18001 : 2007 طراحی و استقرار یافته و با توجه به اصل بهبود مستمر ، از طریق روشهای زیر اهداف مذکور محقق می گردند :
1- توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت ، بهره گیری از مشارکت پرسنل جهت بهبود مستمر و اثر بخشی نظام مدیریت یکپارچه
2- بکارگیری دانش و تکنولوژی پیشرفته و رعایت و اجرای کامل مقررات حاکم بر شرکت.
3- توجه ویژه به دیدگاه مشتریان و ذینفعان و لحاظ کردن آن در ارائه خدمات.
4- بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتهای جاری شرکت.
5- اجرای صحیح و نظام مند برنامه ها و طرح های شرکت براساس نقشه راه آن.
6- کنترل و نظارت فرآیندها و فعالیتهای اجرا شده و ارزیابی اثر بخشی نظام یکپارچه مدیریت کیفیت جهت بهبود مداوم آنان.

استراتژی های شرکت با یک منظر 5 ساله(گسترش 97)
 
گسترش سرمایه گذاری های استراتژیک وپایدار
سهولت نقل وانتقال سهام
توسعه سرمایه گذاری های خرد
ریسک کنترلی ومدیریت ریسک سرمایه گذاران
شراکت استراتژیک با سهامداران

ارزشهای سازمانی این شرکت عبارتست از :
مشتری گرایی:دراین راستا درهرماه نرخ پایه هرسهم محاسبه وبه اطلاع مشتریان محترم میرسد.
دانش محوری: از نتایج حاصل ازانجام انواع فعالیتهای سرمایه گذاری وشرکت داری درجهت بهبود مداوم استفاده شده وباارائه مقالات مختلف در اینترانت ومطبوعات درجهت افزایش سطح دانش درجامعه فعالیت می نماییم.
مشارکت کارکنان: تیمهای مختلفی در سازمان تشکیل وتلاش میشود تا کلیه کارکنان در تیمهای موضوعه مشارکت موثر داشته باشند.
مابه یکدیگر احترام می گذاریم: دراین راستا ارزشهای اخلاقی همچون صداقت، شفافیت، درستکاری،امانتداری،سرلوحه امور می باشد.
شفافیت در ارتباطات: ارائه اطلاعات درست ونتایج حاصله در کنفرانسهای مختلف با دعوت ازذینفعان وتلاش درجهت توسعه اعتماد پروری با ذینفعان