جستجو:  
سه شنبه 26 دی 1396
 
مدیران

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
نام پست سازمانی
شماره تماس آدرس ایمیل
سعید نظری
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره
sdnazari@semicogroup.com
 مسعود رفیع نژاد ماسولهمدیر اداری و توسعه منابع انسانی  mdrafinejad@semicogroup.com
 عباس شفائیمدیر مالی  asshafaei@semicogroup.com 
علی اکبر محمدپورمدیر فنی و مهندسی  armohammadpour@semicogroup.com  
فرزین طهماسبی مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری fntahmasebi@semicogroup.com  
 مهدی حقی رئیس اداره فناوری اطلاعات mihaghi@semicogroup.com  
 مینا فتح اللهی رئیس حسابداری mafatollahi@semicogroup.com