جستجو:  
شنبه 26 اسفند 1396
 
مدیران

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
نام پست سازمانی
شماره تماس آدرس ایمیل
 محمدرضا حیدری کرد زنگنه مدیرعامل و عضو هیات مدیره 44893034 maheydari@semicogroup.com
 مسعود رفیع نژاد ماسوله مدیر اداری و توسعه منابع انسانی   46046294 mdrafinejad@semicogroup.com
 عباس شفائی مدیر مالی   46046294 asshafaei@semicogroup.com 
علی اکبر محمدپور مدیر فنی و مهندسی  46046294  armohammadpour@semicogroup.com  
فرزین طهماسبی  مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری  46046294 fntahmasebi@semicogroup.com  
 مهدی حقی  مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات  46046294 mihaghi@semicogroup.com  
 مینا فتح اللهی  رئیس حسابداری  46046294 mafatollahi@semicogroup.com