جستجو:  
چهارشنبه 1 اسفند 1397
 
صورت های مالی
 
  جدول صورت های مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
 ردیف عنوان فایل
سال مالی منتهی به
 دریافت فایل
1
تراز نامه/ سود و زیان
1387,12,29 دانلود
 2  تراز نامه / سود و زیان
 1388,12,29 دانلود
3 ترازنامه/ سود و زیان 1389,12,29 دانلود
 4ترازنامه/ سود و زیان
دوره مالی 10 ماهه منتهی به1390,10,30 
 دانلود
 5 ترازنامه/ سود و زیان
دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1391.10.30
 دانلود
6ترازنامه/ سود و زیاندوره مالی 12 ماهه منتهی به 1392.10.30 دانلود
 7 ترازنامه/ سود و زیان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1393.10.30 دانلود
 8ترازنامه/سود و زیان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1394.10.30  دانلود 
 9 ترازنامه/سود و زیان  دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.04.31 دانلود
 10  ترازنامه/سود و زیان دوره مالی  منتهی به 1395.10.30 دانلود
 11 ترازنامه/سود و زیان  دوره مالی منتهی به 1396.10.30دانلود