جستجو:  
سه شنبه 28 اسفند 1397

 
قیمت سهام

جدول تغییرات قیمت سهام شرکت در بازار OTC
 
تاریخ

قیمت سهام (ریال)

قیمت اسمی 1000
سال 1389
شش ماهه اول 89 1100
مهر 1120
آبان 1120
آذر 1120
بهمن 1140
اسفند 1100
سال 1390
چهار ماهه اول
1100
مرداد 1110
شهریور 1110
 مهر  1115
 آبان1120
آذز 1130
 دی 1130
 بهمن1130
اسفند
 1130
 سال 1391
 فروردین1130
 اردیبهشت1130
 خرداد1100
تیر1100
مرداد1100
شهریور1100
مهر1040
آبان1040
آذر1040
دی872
بهمن872
اسفند872
سال 1392
فروردین872
اردیبهشت872
خرداد872
تبر872
مرداد872
شهریور872
مهر872
آبان872
آذر872
دی872
بهمن872
اسفند872
سال 1393
فروردین872
اردیبهشت872
خرداد872
تیر920
 مهر1000 
 سال 1394
 فروردین - اسفند 1000
سال 1395 
 فروردین - اسفند1000 
 سال 1396
 فروردین - مهر1000 
 
• قیمت سهام بر مبنای ارزش شرکت به نرخ روز تعیین می شود
 
• ارقام به ریال می باشد.
 
• سهامداران محترم توجه داشته باشند که رقم های اعلام شده در جدول بالا قبل از کسر مالیات است و بدین ترتیب در زمان فروش ، وجه حاصل از فروش سهام پس از کسر 4 درصد مالیات ، به سهامدار فروشنده پرداخت خواهد شد.