جستجو:  
دوشنبه 3 مهر 1396
 
هیات مدیره
 
اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
سمت به نمایندگی نام ردیف
رییس هیات مدیره - سیداکبر هاشمی
1
نایب رییس هیات مدیره محسن احمدی باصیری
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
2
عضو هیات مدیره
- علیرضا بادکوبه هزاوه
3
 عضو هیات مدیره -
مجتبی هنری
4
مدیرعامل سعید نظری
شرکت سرمایه گذاری سایپا
5
 عضو علی البدلمحمدعلی جبرئیلی
 
عضو علی البدل  حمیدرضا دیوان بیگی