جستجو:  
شنبه 24 آذر 1397
 
هیات مدیره
 
اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
سمت نماینده نام ردیف
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سایپامحمدرضا حیدری کرد زنگنه1
  رئیس هیات مدیره  - سیداکبر هاشمی
2
نائب رئیس هیات مدیره
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
محمدهادی نوری
3
عضو هیات مدیره 
- علیرضا بادکوبه هزاوه
4
 عضو هیات مدیره   - سعید نظری 5
 
اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 
 
 سمت  نماینده  نام ردیف 
 عضو علی البدل  حمیدرضا دیوان بیگی  6
عضو علی البدل  مجتبی هنری  7