جستجو:  
سه شنبه 26 دی 1396
 
هیات مدیره
 
اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
سمت نماینده نام ردیف
رییس هیات مدیره - منتخب حقیقی - سیداکبر هاشمی
1
نایب رییس هیات مدیره محسن احمدی باصیری
شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
2
عضو هیات مدیره - منتخب حقیقی
- علیرضا بادکوبه هزاوه
3
 عضو هیات مدیره حسین بزرگ نژاد
شرکت سرمایه گذاری سایپا 4
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره - منتخب حقیقی - سعید نظری 5
 
اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 
 
 سمت نماینده نامردیف 
 عضو علی البدلمجتبی هنری 6
عضو علی البدل  حمیدرضا دیوان بیگی 7