جستجو:  
شنبه 26 اسفند 1396
 
هیات مدیره
 
اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
سمت نماینده نام ردیف
رییس هیات مدیره - منتخب حقیقی - سیداکبر هاشمی
1
عضوغیر موظف هیات مدیره
محمدهادی نوری شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد
2
عضو هیات مدیره - منتخب حقیقی
- علیرضا بادکوبه هزاوه
3
 عضوغیر موظف هیات مدیره کامران کریمی
شرکت سرمایه گذاری سایپا 4
 عضو هیات مدیره - منتخب حقیقی - سعید نظری 5
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره -محمدرضا حیدری کرد زنگنه 
 
اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 
 
 سمت نماینده نامردیف 
 عضو علی البدلمجتبی هنری 6
عضو علی البدل  حمیدرضا دیوان بیگی 7