جستجو:  
سه شنبه 3 مهر 1397

آرشیو همایش های فصلی
 

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا همایش های منظمی را به منظور اطلاع رسانی در مورد مهمترین اقدامات انجام شده  برنامه های آینده برگزار می کند.این همایش ها با حضور نمایندگان 26 هزار نفر از سهامداران شرکت برگزار می شود.

روابط عمومی شرکت نیز جزئیات کامل همایش های فصلی را از طریق هفته نامه داخلی گروه سایپا(نارنجی)،پایگاه اطلاع رسانی شرکت (www.semico.irبرای جامعه 26 هزار نفری سهامداران خود اطلاع رسانی می کند.

 

 
 گزارش همایش پیش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 96.05.18