یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1399/12/30 در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 با حضور کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان در سالن اجتماعات شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه را به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقای عیسی بیگلو و خانم نشان بعنوان هیئت نظار و آقای فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)  قرائت نمود و سپس گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) ارائه گردید.

ختم جلسه در ساعت 16:30 اعلام گردید .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico