یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو با عنایت به درخواست سهامداران محترم مبنی بر تمدید مهلت زمان افزایش سرمایه و پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 99/07/15 ، بر اساس موافقت هیئت مدیره محترم شرکت سمیکو مهلت استفاده از خرید حق تقدم به مدت 15 روز تا تاریخ 99/09/30 تمدید گردید .

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico