دوشنبه 14 آذر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

محمود سهیل نژاد

نایب رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

ــ

احمد بذلی

 

عضو غیر موظف هیأت مدیره

 

 

شرکت ستاره سفیران آینده

 

 

محمد هاشمی خواه

 

 رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره 

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

محمد حسین وکیلی

 عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت انرژی گستر ساینا اروند

سهیل نور درخشان

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

امیر چراغعلی

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico