پنجشنبه 20 مرداد 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

ــ

احمد بذلی

رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره

شرکت ستاره سفیران آینده

محمد هاشمی خواه

 عضو غیر موظف هیات مدیره 

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

محمد حسین وکیلی

 عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت انرژی گستر ساینا اروند

سهیل نور درخشان

 عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

علی اصغر یمینی فر

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

امیر چراغعلی

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico