دوشنبه 27 دی 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ــ

امیـر چراغـعلـی

رئیس هیات مدیره

-

حسین نصیری

 عضو غیر موظف هیات مدیره 

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

امیر حسین تابع جماعت

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

عباس شهریاری

عضو علی البدل

مهدی اسماعیل فر
Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico