شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سایپا

امیـر چراغـعلـی

  رئیس هیات مدیره 

-

حمیدرضا رستگار

نائب رئیس هیات مدیره

-

حسین نصیری

 عضو هیات مدیره 

-

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

 عضو هیات مدیره  

-

 

 

شرکت انرژی گستر ساینا اروند

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

عباس شهریاری

عضو علی البدل

مهدی اسماعیل فر
Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico