شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1398 دانلود 
2

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه /  سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

5

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1398 دانلود 
6 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397

دانلود 

7 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

8

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود

9

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  30 دی ماه 1398 دانلود 
10

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

11

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

12

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

13

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

14

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1398 دانلود 
15 پیشگامان خوراک تابان  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1397

دانلود 

16

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

17

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

18

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

19

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1398 دانلود 
20

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 
21 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 
22 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

23

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

24

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1398 دانلود 
25

پاکیزه مهر آبی

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1398 دانلود 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico