پنجشنبه 13 مهر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

 

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

 
1

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود   

2

تجارت الکترونیک خودرو تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود   
3

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود   

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

 

5

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

 
6

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1397 دانلود   

7

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی

30 دی ماه 1396

دانلود 

 

8

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی

30 دی ماه 1395

دانلود 

 
9

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1394 دانلود   
10

 تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1393 دانلود   
11

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1392 دانلود   
12

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1391 دانلود   
13

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1390 دانلود   
14

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 دی ماه 1389 دانلود   

1

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود  
2

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود  
3 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود  

4

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

 

5

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

 
6 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی  30 دی ماه 1397

دانلود 

 
7 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود   

8

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود

 
9

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1394 دانلود  
10

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود  
11

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود  
12

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود  
13

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود  
14

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود  
1

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود   
2

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود   
3 ستاره سفیران آینده صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود   

4

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

 

5

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

 
6

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1397 دانلود   

7

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود 

 

8

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود 

 

9

ستاره سفیران آینده 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1394

دانلود 

 

10

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود   

11

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود   

12

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود   

13

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود   

14

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود   

15

ستاره سفیران آینده  صورتهای مالی  30 دی ماه 1388 دانلود   

1

پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود   

2

پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود   
3

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 اسفند ماه 1399 دانلود   

4

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

 

5

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

 
6 پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی 

30 دی ماه 1397

دانلود   

7

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1396

دانلود 

 

8

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1395

دانلود 

 

9

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1394

دانلود 

 
10

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1393 دانلود   
11

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1392 دانلود   
12

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1391 دانلود   
13

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1390 دانلود   
14

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 دی ماه 1389 دانلود   

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1401 دانلود   

2

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود   
3

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود   

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

 

5

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

 
6

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی 30 دی ماه 1397 دانلود   
7 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی

30 دی ماه 1396

دانلود   
8 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی

30 دی ماه 1395

دانلود   

9

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی

30 دی ماه 1394

دانلود 

 

10

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1393 دانلود   

11

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1392 دانلود   

12

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1391 دانلود   

13

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1390 دانلود   

14

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  صورتهای مالی 30 دی ماه 1389 دانلود   

1

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا ) صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود   
2

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1400 دانلود   
3 فناوری سایپا ارتباط  ( فسا ) صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود   
4

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1398 دانلود   
5

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1397 دانلود   

1

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1401 دانلود   
2

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود   
3

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود   
4

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1398 دانلود   

5

توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1397 دانلود   

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico