جمعه 26 مهر 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

2

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

4 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397

دانلود 

5 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

6

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود

7

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

8

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

9

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

10

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

11 پیشگامان خوراک تابان  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1397

دانلود 

12

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

13

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

14

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

15

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 
16 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 
17 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

18

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

19

 سنان شیمی تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico