پنجشنبه 20 مرداد 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

صورت‌های مالی شركت‌های تابعه

رديف

شرکت 

عنوان

سال مالی منتهی به 

دریافت فایل 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود 
2

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

5

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه /  سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

6

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

7

تجارت الکترونیک خودرو تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

1

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1400 دانلود
2 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود

3

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

4

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

5 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397

دانلود 

6 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

7

پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود

1

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
2 ستاره سفیران آینده صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود 

3

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

4

ستاره سفیران آینده

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

5

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 

6

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

7

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

8

ستاره سفیران آینده 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

1

پیشگامان خوراک تابان  صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
2

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی  30 اسفند ماه 1399 دانلود 

3

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

4

پیشگامان خوراک تابان 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

5 پیشگامان خوراک تابان  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1397

دانلود 

6

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 

7

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

8

پیشگامان خوراک تابان 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

1

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت صورتهای مالی  29اسفند ماه 1400 دانلود 
2

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 

3

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

صورتهای مالی

دو ماهه منتهی به 29 اسفند 98

دانلود 

4

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

صورتهای مالی 

30 دی ماه 1398

دانلود 

5

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان 30 دی ماه 1397 دانلود 
6 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1396

دانلود 
7 تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1395

دانلود 

8

تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت 

ترازنامه / سود و زیان

30 دی ماه 1394

دانلود 

1

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1400 دانلود 
2 فناوری سایپا ارتباط  ( فسا ) صورتهای مالی 

30 اسفند ماه 1399

دانلود 
3

فناوری سایپا ارتباط  ( فسا )

صورتهای مالی  29 اسفند ماه 1398 دانلود 
1

پاکیزه مهر آبی

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 
2

پاکیزه مهر آبی

صورتهای مالی 30 اسفند ماه 1399 دانلود 
3

پاکیزه مهر آبی

صورتهای مالی 29 اسفند ماه 1398 دانلود 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico