یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1399/12/30 در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/02/18 با حضور کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان در سالن اجتماعات شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه را به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان عیسی بیگلو و طهماسبی ابر بعنوان هیئت نظار و آقای فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی)  قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) ارائه گردید.

جلسه در ساعت 16:00 خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico