دوشنبه 24 خرداد 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/04/04 و مجوز شماره  122/66174 مورخ 1399/04/03 و شماره 122/68612 مورخ 1399/05/07 سازمان بورس اوراق بهادار شرکت مقرر گردید، سرمایه شرکت از مبلغ  4.600.000.000.000 ريال منقسم به 4.600.000.000 سهم   با نام 1.000 ریالی به مبلغ 6.250.000.000.000 ريال منقسم به  6.250.000.000 سهم با نام 1.000 ریالی از محل صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام و با شرایط ذیل افزایش یابد .

مبلغ فعلی سرمایه : 4.600.000.000.000 ریال .

مبلغ افزایش سرمایه :   1.650.000.000.000 ريال .

تعداد سهام جدید و نوع و ارزش آن : 1.650.000.000 سهم با نام 1.000 ريالی .   

مهلت استفاده از حق تقدم : 60 روز از تاریخ نشر این آگهی .

نحوه افزایش سرمایه : از محل سود انباشته (مبلغ 500 میلیارد ریال) از محل مطالبات نقدی حال شده (مبلغ 589/22میلیارد ریال) و آورده نقدی سهامداران (مبلغ 560/78میلیارد ریال) حسب مورد از هر یک یا هر دو محل .(جمعا مبلغ 1.150 میلیارد ريال)

نحوه واریز نقدی : حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به شماره 312.8100.725725.3 بانک پاسارگاد شعبه شهید ستاری کد 312 به نام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا .

میزان حق تقدم هر سهامدار : هر سهامدار به ازای دارا بودن  46 سهم با نام فعلی حق تقدمی بمیزان 16.5 سهم با نام جدید (5 سهم با نام از محل سود انباشته و 11.5 سهم با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی حسب مورد از هر یک یا دو محل) را دارا می باشد .

مراتب در رعایت موضوع مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت اطلاع و استفاده کلیه سهامداران از حق تقدم متعلقه اعلام و از آنان درخواست می گردد حداکثر ظرف مهلت مقرره قانونی فوق نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه حسب مورد از محل مطالبات نقدی حال شده و یا آورده نقدی یا هر دو محل اقدام و نسخه ای از فیش واریز نقدی را به محل شرکت (واقع در : تهران   بزرگراه ستاری شمال (بین حکیم و همت) خیابان شهید خلیل آبادی خیابان هجرت کوچه شقایق شانزدهم -  پلاک 30 طبقه اول واحد 1) ارائه یا ارسال نمایند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره می تواند وفق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مذکور نسبت به واگذاری سهام جدید ناشی از حق تقدم های استفاده نشده به سایر سهامداران و اشخاص اقدام و نهایتاً تا هر سقفی که سرمایه شرکت افزایش یافته بود نسبت به ثبت سرمایه جدید شرکت تا سقف افزایش یافته و اصلاح ماده 7 اساسنامه بمیزان افزایش یافته مبادرت نماید. لازم به ذکر است پس از انقضای مدت مذکور هیچ ادعایی در این زمینه مسموع نخواهد بود .

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico