دوشنبه 24 خرداد 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

ارزش خالص دارائیها (NAV)

تاریخ

NAV
1400/02/31 8،924ريال
1400/01/31 10،828ريال
1399/12/30 11،780ريال
1399/11/30 12،453ريال
1399/10/30 10،661ريال
1399/09/30 13،572ريال
1399/08/30 13،808ریال
1399/07/30 13،481ریال
1399/06/31 14،374 ریال
1399/05/31 20،425 ریال
1399/04/31 23،495 ریال
Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico