پنجشنبه 3 فروردین 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

ارزش خالص دارائیها (NAV)

تاریخ

NAV
1401/11/30  9.437ريال
1401/10/30  11.332ريال
1401/09/30  9.849ريال
1401/08/30  8.109ريال
1401/07/30 7.177ريال
1401/06/31 7.891ريال
1401/05/31 9.144ريال
1401/04/31 7.872ريال
1401/03/31 8.334ريال
1401/02/31 9.213ريال
1401/01/31 8.715ريال
1400/12/29 6.798ريال
1400/11/30 5،968ريال
1400/10/30 5،684 ريال
1400/09/30 5،906ريال
1400/08/30 6،801ريال
1400/07/30 5،988ريال
1400/06/31 6،505ريال
1400/05/31 8،143ريال
1400/04/31 7،252ريال
1400/03/31 6،697ريال (توضیحات پایین جدول )
1400/02/31 8،924ريال
1400/01/31 10،828ريال
1399/12/30 11،780ريال
1399/11/30 12،453ريال
1399/10/30 10،661ريال
1399/09/30 13،572ريال
1399/08/30 13،808ریال
1399/07/30 13،481ریال
1399/06/31 14،374 ریال
1399/05/31 20،425 ریال
1399/04/31 23،495 ریال

شایان ذکر است که افت قیمت  NAVبه دلیل ثبت افزایش سرمایه و رسیدن  سرمایه از4،600،000 میلیون ریال به 6،214،000 میلیون ریال می باشد و NAV با لحاظ سرمایه قبلی 9،049 ریال می باشد. همچنین در گزارشات ماه های آتی ، NAVصرفا بر اساس سرمایه جدید شرکت خدمت سهامداران محترم ارائه می گردد .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico