شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

گزارش فعالیت های هیأت مدیره 

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به  1387,12,29

دانلود

2

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1388,12,29

دانلود

3

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1389,12,29

دانلود

4

گزارش فعالیت هیأت مدیره - دوره مالی 10 ماهه منتهی به 1390,10,30

دانلود

5

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1391,10,30

دانلود

6

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1392,10,30

دانلود

7

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1393,10,30

دانلود

8

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1394,10,30

دانلود

9

گزارش فعالیت هیأت مدیره - سال مالی منتهی به 1395,10,30

دانلود

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico