پنجشنبه 3 فروردین 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

به گزارش روابط عمومی سمیکو، همزمان با برگزاری بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی در سازمان مدیریت صنعتی، آقای احمد بذلی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و نایب رئیس انجمن منابع انسانی کشور بعنوان سخنران مدعو به سخنرانی با موضوع درس آموخته های نگهداشت سرمایه انسانی پرداختند .

در این سخنرانی آقای دکتر بذلی ضمن اشاره به مزایای نگهداشت کارکنان و مهترین آسیب های بی توجهی به این امر مهم راهکارهائی برای حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی در سازمانها خصوصاً در عصر تحول دیجیتال ارائه داده و موضوعاتی همچون رایانش ابری، رایانش اجتماعی ، نیروی کار متشکل از چند نسل متفاوت و مدل های کسب و کار دیجیتال را از مهمترین دغدغه واحدهای منابع انسانی در عصر تحول دیجیتال عنوان کردند .

همچنین ایشان در ادامه تحول دیجیتال را رکن اصلی بقای سازمان ها در محیط کنونی دانسته و  بر لزوم تغییر همزمان نیروی کار و محیط کار از طریق بازطراحی مجدد سازمان هم راستا با تحول دیجیتال و توسعه چشم اندازی واحد برای دیجیتالی شدن و تطبیق آن با مدل کسب و کار سازمان و افزایش اثربخشی و چابکی در حوزه منابع انسانی  تأکید نمودند .

آقای دکتر بذلی در پایان موضوعاتی همچون، حاکم شدن فضای یادگیرنده در سازمان، هماهنگ سازی برنامه ریزی استعدادها با استراتژی دیجیتال سازمان، توازن کار و زندگی، تجهیز سازمان به ابزارهای هوشمند و محیط فناورانه، انعطاف پذیری کار، منتورینگ و کوچینگ و جبران خدمات مبتنی بر شایستگی را به عنوان راهکارهای نگهداشت نیروی انسانی در عصر تحول دیجیتال برشمردند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico