دوشنبه 14 اسفند 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

 به شماره ثبت 312499 و شماره شناسه ملی10103511827 و سرمایه ثبتی 6/214/000/000/000ريال

به گزارش روابط عمومی سمیکو جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 312499 و  شناسه ملی 10103511827 در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده 97 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28287 مورخ 1401/09/30(و سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://semico.ir/) به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 14 دی ماه 1401 در محل سالن سردار شهيد حاج قاسم سليمانی واقع در استان تهران،شهر تهران، کيلومتر (9) جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (معادل 71/72درصد سهامداران) با حضور نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (به صورت آنلاین) تشکیل گردید .

مجمع مذکور به اتفاق آراء حاضرین در جلسه، در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا اعضای هیئت رئیسه را به شرح آقای علی شیدائی نرمیقی به عنوان رئیس مجمع، آقایان سید مهدی قاسمی زاویه سادات و فریدون امجدیان به عنوان ناظران مجمع و آقای علیرضا بیاتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب نمود .

مصوبات جلسه

مجمع عمومی فوق العاده مقرر نمود :

  • سرمایه شرکت را از مبلغ 000ر214ر6  میلیون ریال تا مبلغ 000ر428ر12 میلیون ریال معادل 100 درصد ، در مهلت قانونی (مبلغ 800ر349ر4 میلیون ریال معادل 70 درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و مبلغ 200ر864ر1 میلیون ریال معادل 30 درصد از محل سود انباشته) از طریق صدور سهام جدید و با رعایت قوانین و مقررات مورد تصویب قرار داد و عملی نمودن آن را به هیئت مدیره تفویض نمود .
  • مجمع مقرر نمود که پس از رعایت تشریفات مذکور و نشر آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و انقضای مهلت مقرره، هیئت مدیره در اجرای موضوع ماده 163 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، نسبت به بررسی مدارک مربوط به افزایش سرمایه (وفق ماده 15 اساسنامه) مبادرت و چنانچه تعدادی از سهامداران از حق تقدم متعلقه ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند هیئت مدیره افزایش سرمایه را تا میزان حق تقدم های استفاده شده عملی نموده و با رعایت قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت سرمایه جدید شرکت تا سقف افزایش یافته اقدام نماید .
  • ضمناً مقرر شد هیئت مدیره پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده 7 اساسنامه (میزان سرمایه و تعداد سهام) اقدام نماید .

جلسه در ساعت 12:00  همان روز خاتمه یافت . 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico