شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

پیرو آگهی شماره  1398/2511 مورخ 1398/05/15 موضوع آگهی انتخاب اعضای هیات مدیره و با عنایت به راهنمای تکمیل فرم صلاحیت حرفه ای به آگاهی داوطلبان محترم عضویت در هیات مدیره این شرکت می رساند ، بمنظور تسریع در ارسال پروفایل به سامانه نهاد مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مقتضی است پس از تکمیل پروفایل در قسمت مدیریت دسترسی مراتب را کتبا به مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از طریق ایمیل hmrostami@yahoo.com  ویا ایمیل شرکت به آدرس semicogroup@yahoo.com  اطلاع رسانی نمایند بدیهی است صرفا پروفایل های اعلام شده به شرکت قابلیت ارسال به نهاد مالی را خواهند داشت.

 

 

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico