جمعه 26 مهر 1398 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سایپا

امیـر چراغـعلـی

  رئیس هیات مدیره 

-

سید اکبر هاشمی

عضو هیات مدیره

شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد

حسین نصیری

نائب رئیس هیات مدیره 

-

علیرضا بادکوبه هزاوه

 عضو هیات مدیره  

-

 

 

حمیدرضا دیوان بیگی

اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

 سمت

 نماینده

نام و نام خانوادگی

 عضو علی البدل 

 مجتبی هنری

عضو علی البدل

-

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico