چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

نماینده حقیقی

حسین نصیری

رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد

 حسین نظریان
 عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت انرژی گستر ساینا اروند

مرتضی احسانی

عضو غیر موظف هیئت مدیره نماینده حقیقی

    

صادق عظیم ی

عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا  

     فاضل باغبان 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico