یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1401/12/29 در ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/23 با حضور کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در سالن کنفرانس شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در راستای اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :

آقای دکتر محمد هاشمی خواه بعنوان رئیس مجمع، آقایان مرتضی شقاقی کیوج و مهدی عیسی بیگلو بعنوان هیئت نظارت و آقای فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

بعد از انتخاب هیات رئیسه مجمع، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی) قرائت و سپس گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت (سهامی خاص) ارائه گردید. در ادامه مجمع با اکثریت آرای حاضرین صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1401/12/29 تصویب گردید. همچنین روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. و در نهایت مقررگردید مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1402 در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه خودروسازی سایپا تعیین و توسط شرکت سمیکو ابلاغ گردد.

همچنین مجمع طبق مفاد مواد 88، 107، 108، 109، 110 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، شرکتهای گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، پیشگامان خوراک تابان و ستاره سفیران آینده به عنوان هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت را برای مدت 2 سال انتخاب نمود.

در پایان این جلسه ، مجمع مقرر نمود 15 درصد از سود خالص قابل تخصیص بین صاحبان سهام تقسیم و مابقی به سود انباشته سال بعد منتقل گردد.

 جلسه در ساعت 18:30 خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico