شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

  جدول صورتهای مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 ردیف

عنوان

سال مالی منتهی به 

 دریافت فایل

1

تراز نامه / سود و زیان

1387,12,29

دانلود

2

تراز نامه / سود و زیان

 1388,12,29

دانلود

3

ترازنامه / سود و زیان

1389,12,29

دانلود

4

ترازنامه / سود و زیان

دوره مالی 10 ماهه منتهی به1390,10,30  

دانلود

5

ترازنامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1391.10.30 

دانلود

6

ترازنامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1392.10.30 

دانلود

7

ترازنامه / سود و زیان

 دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1393.10.30

دانلود

8

ترازنامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1394.10.30 

 دانلود 

9

ترازنامه / سود و زیان

 دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.04.31

دانلود

10

ترازنامه / سود و زیان

 دوره مالی  منتهی به 1395.10.30

دانلود

11

ترازنامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1396.10.30

دانلود

12

ترازنامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1397.10.30

دانلود

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico