دوشنبه 29 شهریور 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

  جدول صورتهای مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 ردیف

عنوان

سال مالی منتهی به 

 دریافت فایل

18

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی منتهی به 1399/12/30

دانلود

17

تراز نامه / سود و زیان دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر 99 دانلود

16

تراز نامه / سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور99 دانلود

15

تراز نامه / سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 99

دانلود

14

تراز نامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1398/12/29

دانلود

13

تراز نامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1398.10.30

دانلود

12 تراز نامه / سود و زیان   دوره مالی منتهی به 1397.10.30

دانلود

11 تراز نامه / سود و زیان   دوره مالی منتهی به 1396.10.30

دانلود

10

تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی  منتهی به 1395.10.30 دانلود
9 تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.04.31

دانلود
8

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1394.10.30  دانلود 
7

تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1393.10.30 دانلود
6 تراز نامه / سود و زیان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1392.10.30

دانلود

5

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1391.10.30 دانلود
4 تراز نامه / سود و زیان دوره مالی 10 ماهه منتهی به1390,10,30

دانلود

3

تراز نامه / سود و زیان

1389,12,29 دانلود
2

تراز نامه / سود و زیان

 1388,12,29 دانلود

1

تراز نامه / سود و زیان

1387,12,29

دانلود

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico