دوشنبه 27 دی 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

  جدول صورتهای مالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 ردیف

عنوان

سال مالی منتهی به 

 دریافت فایل

1

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی منتهی به 1400/06/31 دانلود

2

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی منتهی به 1399/12/30

دانلود

3

تراز نامه / سود و زیان دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر 99 دانلود

4

تراز نامه / سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور99 دانلود

5

تراز نامه / سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 99

دانلود

6

تراز نامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1398/12/29

دانلود

7

تراز نامه / سود و زیان

  دوره مالی منتهی به 1398.10.30

دانلود

8 تراز نامه / سود و زیان   دوره مالی منتهی به 1397.10.30

دانلود

9 تراز نامه / سود و زیان   دوره مالی منتهی به 1396.10.30

دانلود

10

تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی  منتهی به 1395.10.30 دانلود
11 تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.04.31

دانلود
12

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1394.10.30  دانلود 
13

تراز نامه / سود و زیان

 دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1393.10.30 دانلود
14 تراز نامه / سود و زیان دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1392.10.30

دانلود

15

تراز نامه / سود و زیان

دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1391.10.30 دانلود
16 تراز نامه / سود و زیان دوره مالی 10 ماهه منتهی به1390,10,30

دانلود

17

تراز نامه / سود و زیان

1389,12,29 دانلود
18

تراز نامه / سود و زیان

 1388,12,29 دانلود

19

تراز نامه / سود و زیان

1387,12,29

دانلود

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico