دوشنبه 27 دی 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

a_cheraghali@semicogroup.ir 44893034 مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

امیر چراغعلی

h_naeima@semicogroup.ir 96867154 مدیر بازرسی شرکتهای سرمایه گذاری گروه

حمیدرضا نعیما

h_sadrmohammadi@semicogroup.ir

44893034

مدیر بازرسی

حمید صدر محمدی

f_tahmasebi@semicogroup.ir

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

a_zahedi@semicogroup.ir

46046294

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

علی اصغر زاهدی

 

m_esabigloo@semicogroup.ir

 

 

44893065

 

مدیر امور مالی و سهام

 

مهدی عیسی بیگلو

 

سرپرست امور مجامع و ارزیابی شرکتها

 a_kian@semicogroup.ir

46046294

مدیر حراست

علی کیان

 m_shaghaghi@semicogroup.ir 46046294 مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مرتضی شقاقی کیوج

f_ghamkhari@semicogroup.ir 46046294 مشاور حقوقی

فاطمه السادات غمخواری

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico