یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

حق تقدم استفاده نشده سهام یک هزار ریالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827 ناشی از افزایش سرمایه از مبلغ 4.600 میلیارد ريال به مبلغ 6.250 میلیارد ريال از طریق مزایده با قیمت پایه هر سهم به مبلغ 10.590 ریال (9.590 ریال ارزش حق تقدم استفاده نشده و مبلغ 1.000 ریال ارزش اسمی) به سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)، از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی شرکت به فروش میرسد . شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد 36.150.142 سهم از تاریخ 1399/10/24 راس ساعت 10:00 تا تاریخ 1399/10/27 تا ساعت 16:00 واگذار نماید، لطفا نسبت به ثبت سفارش از طریق کد سهامداری و کلمه عبور به سایت اینترنتی شرکت به آدرس  (http://semico.ir) مراجعه نمائید .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico