دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا(سهامی خاص) میرساند؛ پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/27، موضوع تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و تصویب اساسنامه جدید شرکت، با عنایت به مجوز صادره به شماره 122/133426مورخ 1402/05/15، تصمیمات مجمع فوق الذکر از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تایید و درحال انجام مراحل نهایی ثبت صورتجلسه مربوطه نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران می باشد .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico