یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1401/12/29 در ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در سالن کنفرانس شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در راستای اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :

آقای مهندس محمود سهیل نژاد بعنوان رئیس مجمع، آقایان مرتضی شقاقی کیوج و محمدصادق عظیم پور بعنوان هیئت نظار و فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

بعد از انتخاب هیات رئیسه مجمع رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی ( حسابداران رسمی) قرائت و سپس گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) ارائه گردید. در ادامه مجمع با اکثریت آرای حاضرین صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1401/12/29 تصویب گردید. همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 موسسه  حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی ( حسابداران رسمی)  و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. و در نهایت مقررگردید مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1402 در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه خودروسازی سایپا تعیین و توسط شرکت سمیکو ابلاغ گردد.

 جلسه در ساعت 17:00 خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico